Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 01 2017

ryzyhultaj
ryzyhultaj
8467 35b4 500
Reposted fromfungi fungi viamendel mendel

July 06 2017

ryzyhultaj
0785 a67c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viasillene sillene
ryzyhultaj
3575 3580 500
Reposted fromPoranny Poranny viasillene sillene
ryzyhultaj
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Oczy są zadziwiające. Po nich poznasz ile człowiek spał, czy płakał, jaki ma nastrój, jak bardzo jest niekochany, poznasz po nich charakter. Oczy są zwierciadłem tego co mamy w środku.
Reposted fromxalchemic xalchemic viacurlydarcey curlydarcey
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
ryzyhultaj
ryzyhultaj
Kocham gardzić wiarą w jutro
Chuj w to
Brzydzi mnie ludzkość
Jej dźwięk o tej porze
Czasami bywa chyba zwyczajnie zbyt późno
Jeśli stawiali na mnie – nie mogli wybrać gorzej
— Miuosh - Neony
Reposted fromacidovsky acidovsky viahipotermiia hipotermiia
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
7781 75c1 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viapeanute peanute
ryzyhultaj
9358 d2cf 500
Reposted fromhipotermiia hipotermiia

May 12 2017

ryzyhultaj
3280 372e 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viascorpix scorpix
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl