Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

ryzyhultaj
Reposted fromFlau Flau viascorpix scorpix
ryzyhultaj
4113 0fff 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacrystalline crystalline
ryzyhultaj
9574 47f9
Reposted fromfelicka felicka viacrystalline crystalline
ryzyhultaj
3744 9e18
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viacrystalline crystalline
ryzyhultaj
"Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw."
— Tadeusz Konwicki - "Mała apokalipsa"
0765 2705 500
ryzyhultaj
8295 523f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu
ryzyhultaj
Reposted frombluuu bluuu

May 02 2017

ryzyhultaj
3115 16c6
Reposted fromparkaboy parkaboy viatoxicsoul toxicsoul

April 30 2017

ryzyhultaj
4158 d9fc 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
ryzyhultaj
4334 24a2 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
ryzyhultaj
4705 b446 500
Warszawa
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
ryzyhultaj
Chodź, posmakujmy się nawzajem. Chodź. 
— J. Żulczyk
ryzyhultaj
Tęskniłem za nią po prostu. Bez niej nic nie smakowało tak samo dobrze jak z nią.
— Jay Crownover

April 26 2017

3862 55dc 500
Reposted fromGirlaremo Girlaremo viamendel mendel
8613 0665 500
Reposted fromerial erial viascorpix scorpix
ryzyhultaj
1468 8c4b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl